همیشه از اون پاهایی پشت پا میخوری....!!!

که از سر دلسوزی ............!!!!!!!

خودت نشستی بند کفشاشو بستی......!!!

اونم با چه دقتی..........!!!!