کجاست بارشی از ابر مهربان صدایت ؟


که تشنه مانده دلم در هوای زمزمه هایت


به قصه ی تو هم امشب درون بستر سینه


هوای خواب ندارد دلی که کرده هوایت#حسین_منزوی